ABOUT USNational Discovery Museum Institute

รู้จัก สพร.สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(National Discovery Museum Institute - NDMI)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร.

ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านภายใต้ “สำนักงานบริหารและ พัฒนาองค์ความรู้ องค์การมหาชน” จัดตั้งขึ้นตามประกาศ คณะกรรมการบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2547เพื่อกำกับดูแลการจัดตั้ง “มิวเซียมสยาม” พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แนวใหม่ให้ เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ ที่เน้นการพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ และสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พร้อมสนับสนุน และร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วประเทศ เพื่อร่วมสร้างมาตรฐาน กระบวนการเรียนรู้ และการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากขึ้น และ เสริมสร้างความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยาที่เหมาะสมแก่สังคมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไป

สพร. ทำอะไรบ้าง?

 • จัดตั้งและบริหารจัดการ

  พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบ “มิวเซียมสยาม” รวมถึงศึกษางานวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม

 • ส่งเสริม พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน

  การบริหารจัดการร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

 • สร้างกระแส การยอมรับและความน่าเชื่อถือ

  ของรูปแบบการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมประสานงาน การพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้เด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป มีโอกาสแสวงหาความรู้ และต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่องผ่านพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
 2. สร้างพิพิธภัณฑ์ต้นแบบ และเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
 3. ส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดตั้ง และมาตรฐานการจัดการพิพิธภัณฑ์ของประเทศ
 4. เผยแพร่วัฒนธรรมสร้างสรรค์ที่ปรากฏในประวัติ- ศาสตร์ วิถีชีวิต ความเชื่อ คตินิยม ศิลปะ และความหลากหลายของผู้คน และดินแดนจากทุกแหล่งอารยธรรม

สัญลักษณ์คนกบแดง

หรือ รูปคนทำท่าเป็นกบ เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เพราะกบถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่เคารพบูชาทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เห็นได้จาก ลวดลายบนกลองมโหระทึกที่เป็นเครื่องมือใช้ประโคมตี ในพิธีกรรมขอฝน