ABOUT USNational Discovery Museum Institute

โครงสร้าง สพรสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
(National Discovery Museum Institute - NDMI)

รอง ผอ.สบร และ ผอ.สพร. นายราเมศ พรหมเย็น

ฝ่ายมิวเซียมสยาม

นางซองทิพย์ เสริมสวัสดิ์ศรี
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 414 อีเมล์ : songtip@ndmi.or.th
แผนกมิวเซียมสยาม
- บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำเนินงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
- บริหารจัดการจำนวนผู้เข้าชม
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการของพิพิธภัณฑ์
- การให้บริการความรู้ให้กับผู้เข้าชม แนะนำข้อมูลพื้นฐาน
นางวัชนี สินธุวงศานนท์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 427 อีเมล์ : ratchanee@ndmi.or.th
น.ส.เพ็ญประภา เกื้อชาติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 426 อีเมล์ : penprapa@ndmil.or.th
แผนกพัฒนาและบริหารงานนิทรรศการ
- วางแผน กำหนดงบประมาณ บริหารจัดการ และกำกับดูแลการดำ เนินงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
- บริหารจัดการ ดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อย บำรุงรักษาปรับปรุงและแก้ไขชุดนิทรรศการถาวรหมุนเวียนและชั่วคราว
- ศึกษาพัฒนาความรู้ด้านการบริหารจัดการชุดนิทรรศการ
- ศึกษาแนวทางการจัดทำข้อกำหนดเพื่อการออกแบบ และก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและชุดนิทรรศการ
นายพาฉัตร ทิพทัส
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 415 อีเมล์ : pachat@ndmi.or.th
แผนกกิจกรรมการเรียนรู้
- สร้างสรรค์และจัดกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของนิทรรศการของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย
- สร้างสรรค์ สนับสนุนกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมประกอบชุดนิทรรศการ และกิจกรรทที่สร้างสรรค์ สนับสนุนการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์ทั้งภายในพิพิธภัณฑ์และนอกพื้นที่
- จัดทำเครื่องมือหรือใบงานสื่อสารการเรียนรู้
น.ส.ประภัสสร สุคนธสังข์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 408 อีเมล์ : prapatsorn@ndmi.or.th
น.ส. ปิยมาศ สุขพลับพลา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 409 อีเมล์ : piyamas@ndmi.or.th
น.ส. ดวิษา ทองเต็ม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 410 อีเมล์ : davisa@ndmi.or.th

ฝ่ายวิชาการ

นางฆัสรา ขมะวรรณ มุกดาวิจิตร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 406 อีเมล์ : kusra@ndmi.or.th
แผนกวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
- วางแผน กำหนดงบประมาณ บริหารจัดการและกำกับดูแลการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานพิพิธภัณฑ์
- พัฒนาเนื้อหาและการตรวจสอบข้อมูลทางวิชาการเพื่อจัดทำชุดนิทรรศการ
- สรรหาหัวข้อเพื่อการจัดแสดงนิทรรศการและจัดทำนิทรรศการ
- สนับสนุนข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องของงานวิชาการ
- ติดตามความคืบหน้าของงานวิชาการด้านประวัติศาสตร์ตรวจสอบและพิสูจน์อักษรงานสิ่งพิมพ์ทุกประเภทของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
นายวรกานต์ วงษ์สุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 422 อีเมล์ : worakarn@ndmi.or.th
นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 418 อีเมล์ : taweesak@ndmi.or.th
น.ส.ชนน์ชนก พลสิงห์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 419 อีเมล์ : chonchanok@ndmi.or.th
แผนกการศึกษาและสื่อการเรียนรู้
- จัดทำ กำกับ ควบคุมการผลิต ออกแบบ และสร้างสรรค์สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ
- จัดทำคู่มือการเรียนรู้และสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ของ สพร.
น.ส.ยุภาพร ธัญวิวัวฒน์กุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 421 อีเมล์ : yupapron@ndmi.or.th
น.ส.ศราวัณ วินทุพราหมณกุล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 417 อีเมล์ : sarawan@ndmi.or.th
แผนกคลังความรู้ (Learning Center)
- บริหารจัดการและดำเนินการคลังความรู้จัดการหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อการบริการ
- สร้างสรรค์มุมอ่านหนังสือหรืมุมการเรียนรู้ เพื่อกระตุ้นการต่อยอดองค์ความรู้ และดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการรักการอ่านหนังสือ

น.ส.สุภาณี เลิศจิระประเสริฐ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 201 อีเมล์ : supanee@ndmi.or.th
นายมารุตพงศ์ กาแก้ว
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 202 อีเมล์ : marootpong@ndmi.or.th

ฝ่ายเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

แผนกจัดตั้งและการจัดการพิพิธภัณฑ์ (Discovery Museum)
- ศึกษา สำรวจ รวบรวมข้อมูลและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งต่อไป

- รวบรวมและศึกษาความรู้ด้นการออกแบบจัดตั้งพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการต่างๆ เพื่อการเผยแพร่

- กำหนดแนวทางการจัดทำข้อกำหนดเพื่อการออกแบบและก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและชุดนิทรรศการ สถาปัตยกรรมภายใน
น.ส.ศิริพร เฟื่องฟูลอย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 432 อีเมล์ : siriporn@ndmi.ro.th
นางสาวอมรรัตน์ แย้มหรุ่น
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 433 อีเมล์ : amornarat@ndmi.or.th
แผนกพัฒนาเครือข่ายและกิจกรรมสัมพันธ์
- ศึกษา วิเคราะห์ และฝึกอบรมเพื่อพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางเลือก

-สำรวจและวิเคราะห์แนวทางในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ เพื่อยกมาตรฐานการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์

-งานการศึกษา งานอบรมและพัฒนาเครือข่าย การจัดสัมมนา
นางสาวปัฐยารัช ธรรมวงษา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 428 อีเมล์ : Pattayarach@ndmi.or.th
นายประชา สุขสบาย
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 429 อีเมล์ : pracha@ndmi.or.th
น.ส.ไพรินทร์ มณีทิพย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 434 อีเมล์ : pairin@ndmi.or.th
แผนกคลังโบราณวัตถุและงานอนุรักษ์
- บริหารสิ่งของจัดแสดง จัดทำทะเบียนโบราณวัตถุและสิ่งของจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ให้เป็นระบบ
- ดำเนินการอนุรักษ์เชิงป้องกันสิ่งของจัดแสดงและโบราณวัตถุ
- ศึกษาและวิจัยโบราณวัตถุทุกชิ้นของ สพร. เพื่อเก็บเป็นข้อมูลเยแพร่
นางสาวศิรดา  เฑียรเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 101 อีเมล์ : Sirada@ndmi.or.th
นางสาววรรณวิษา  วรวาท
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 101 อีเมล์ : Wanvisa@ndmi.or.th

สำนักงานผู้อำนวยการ

น.ส.สุขุมาล ผดุงศิลป์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 501 อีเมล์ : sukumal@ndmi.or.th
แผนกการบริหารยุทธศาสตร์
- จัดทำยุทธศาสตร์ สพร. ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สบร. และสอดคล้องกับแผนบริหารราชการของรัฐบาล
- จัดทำและพัฒนาตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน
- พัฒนายุทธศาสตร์ ของ สพร. ให้มีศักยภาพและความพร้อมเพรียงอยู่เสมอ
- ประสานงานโครงการเพื่อให้มีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ สพร.
นางสาวบุญธิศา วิสาหะชน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 528 อีเมล์ : butisa@ndmi.or.th
แผนกแผนงานและงบประมาณ
- กำกับดูแลและดำเนินงานในด้านการงบประมาณการวิเคราะห์แผนงาน โครงการ งบประมาณเพื่อเสนอของบประมาณประจำปี การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามรายไตรมาสและรายปี
- ประสานเพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนงาน
- ตัดจ่ายงบประมาณ
นายธัญญวัฒน์ นิลจันทร์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 529 อีเมล์ : thunyawat@ndmi.or.th
นายสุธี วงศ์ประไพ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 531 อีเมล์ : suthee@ndmi.or.th
งานเลขานุการ
- บริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับผู้อำนวยการ
- เป็นฝ่ายเลขานุการในการดำเนินการจัดการประชุม คณะอนุกรรมการ บริหาร จัดทำบันทึกรายงานการประชุม ประสานงานอนุกรรมการ
- ติดตาม ประสานการดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย และรายงานต่อู้อำนวยการ
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร กลั่นกรองงาน บันทึกนัดหมาย
- ดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกฎหมาย สบร. ที่เกี่ยวข้อง
น.ส.แก้วใจ อินอ่อน
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 602 อีเมล์ : kaewchai@ndmi.or.th
นางสาวเนตรประภา เย็นพิบูลย์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 532 อีเมล์ : netprapa@ndmi.or.th

ฝ่ายอำนวยการ

น.ส.ปฤษฎาพร โชติธรรม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 513 อีเมล์ : pisadaporn@ndmi.or.th
แผนกการเงินและบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย ใบสำคัญจ่าย การเก็บรักษาและเบิกจ่ายเงินสดย่อย จัดทำเอกสารบันทึกทางการเงินและนำส่งภาษี
- บันทึกรายการบัญชีตามแบบที่กำหนด จัดทำงบการเงินประจำเดือน รายไตรมาส รายปี จัดทำทะเบียน คุมบัญชีย่อยต่างๆ
- ตรวจนับและจัดเก็บเงินรายได้
- ตัดงบประมาณ
น.ส.ทฤษฎี สุคชเดช
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 506 อีเมล์ : thisadee@ndmi.or.th
นางรุ่งอรุณ ธนโชคศุภเศรษฐ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 514 อีเมล์ : rungarun@ndmil.or.th
นางพรจันทร์ เดชตระกูล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 508 อีเมล์ : pornchan@ndmi.co.th
น.ส.อรุณี อนันต์ธนาภรณ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 510 อีเมล์ : arunee@ndmi.ro.th
แผนกงานพัสดุ
- ดำเนินการจัดจ้าง จัดซื้อพัสดุ จัดทำสัญญา การแจกจ่ายพัสดุ จัดทำทะเบียนพัสดุ ทะเบียนควบคุมพัสดุ ดำเนินการจำหน่ายทะเบียนพัสดุ การขายทอดตลาด
น.ส.ขวัญหทัย พรหมลายนาค
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 503 อีเมล์ : khwanhatai@ndmi.or.th
นางจันทนา ศรีไพรงาม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 515 อีเมล์ : chantana@ndmi.or.th
งานบริหารทั่วไป
- ดำเนินการในเรื่องระบบงานสารบรรณ การรับส่งเอกสาร การแจกจ่ายเอกสาร จัดทำทะเบียน
- งานบริหารความเสี่ยงภายในองค์กร รวบรวมและจัดทำรายงานเสนอ ผอ. สพร. และ สบร.
- อำนวยความสะดวกในการจัดการจัดการประชุม
- กำกับดูแลงานบ้านงานครัว/ยานพาหนะ
- ดำเนินการในเรื่องการรับสมัค คัดเลือก การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง การปรับย้าย การประเมิน การวินัยและลงโทษ การจัดทำประประวัติบุคคล ดูแลการบันทึกเวลาปฏิบัติงานการลาและการขาดงาน
- งานด้านการพัฒนาบุคลากร
น.ส.ฤดี ศรีชะเอม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 535 อีเมล์ : rudee@ndmi.or.th

ฝ่ายสื่อสารและการตลาด

แผนกพัฒนาธุรกิจและการตลาด
- จัดทำแผนการตลาดเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์ในระยะสั้นและระยะยาว
- ประสานงานและทำการตลาดเชิงรุกร่วมกับหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและรัฐบาล
- พัฒนางานวางระบบสมาชิกสัมพันธ์
- การระดมทุนระยะสั้นและระยะยาว จัดกิจกรรม
- เพื่อหารายได้ และการจัดกิจกรรมเพื่อระดมทุนประจำปี
นางยุวเนตร ประทุมทา
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 525 อีเมล์ : yuwanete@ndmi.or.th
แผนกสื่อสารและประชาสัมพันธ์
- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ในพิพิธภัณฑ์ ผ่านช่องทางสื่อสารที่มีความหลากหลาย
- ดูแล ปรับปรุงข้อมูล พัฒนาเว็บไซต์ และบริหารงานสื่อออนไลน์
- การเผยแพร่การดำเนินงานของ สพร. และภาพลักษณ์องค์กร
- ประสานงานสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ
นายภูษิต ช่วยชูฤทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 518 อีเมล์ : pusit@ndmi.or.th
นายชรรร ลันสุชีพ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 516 อีเมล์ : charun@ndmi.or.th
แผนกบริหารงานร้านค้า (Muse Shop/Kitchen)
- วางระบบการจำหน่ายสินค้าในร้านค้าพิพิธภัณฑ์การจัดหาสินค้าที่จะมาจำหน่ายรวมทั้งการศึกษา ความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องของความต้องการด้านสินค้า การกำหนดราคาสินค้า
- ประเมินผลการดำเนินการของร้านค้าในพิพิธภัณฑ์
น.ส.จารุณี แย้มชื่น
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 523 อีเมล์ : jarunee@ndmi.or.th
น.ส.ปิ่นมุก หนูนุ่ม
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 522 อีเมล์ : pinmuk@ndmi.or.th
แผนกสื่อและสิ่งพิมพ์
- จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อสื่อสารองค์กร สนับสนุน งานการตลาด การจัดกิจกรรม และการหารายได้
- จัดทำเอกสารสิ่งพิมพ์ เผยแพร่การดำเนินงานของ สพร. และภาพลักษณ์องค์กร
นางสาวถิรดา วนศาสตร์โกศล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 520 อีเมล์ : thirada@ndmi.or.th

ฝ่ายเทคโนโลยีและบริหารพื้นที่

นายกฤชณรัตน สิริธนาโชติ
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 401 อีเมล์ : kritnarat@ndmi.or.th
แผนกบริหารพื้นที่
- บริหารจัดการการใช้งาน การปรับปรุงและการบำรุงรักษา อาคาร สถานที่ และดูแลระบบ สาธารณูปโภคทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- ควบคุมดูแลระบบการรักษาความปลอดภัย
- ควบคุมดูแลระบบยานพาหนะ
- งานบำรุงดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์
มล.อรอำไพ พนานุรัตน์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 403 อีเมล์ : M.L.ornumpai@ndmi.or.th
นายโกวิทย์ มงคลทอง
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 111 อีเมล์ : kovit@ndmi.or.th
แผนกบริหารและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- วางแผนให้คำปรึกษา ปรับปรุง ประเมินผล และแก้ไขปัญหาขัดข้องต่างๆ
- บริหารจัดการ ดูแลระบบการสื่อสารภายใน ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
- ดูแลระบบคอมพิวเตอร์อาคารนิทรรศการและในระบบสำนักงาน
- จัดหาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมกับการซ่อมบำรุงรักษา
นายยศนนท์ พูลสวัสดิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 02-225-2777 ต่อ 425 อีเมล์ : yotsanon@ndmi.or.th
แผนกพิพิธภัณฑ์เสมือน (Virtual Museum)
- พัฒนาและบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้เสมือน
- จัดทำ Digital Collection & Knowledge
- พัฒนาและเชื่อมโยงเครือข่าย Virtual Museum