ABOUT USNational Discovery Museum Institute

วิสัยทัศน์สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

นายราเมศ พรหมเย็น

ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ

หน่วยงานของเราเป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการนำเสนอประวัติศาสตร์สังคมไทย โดยถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต คติความเชื่อ และศิลปวัฒนธรรม ผ่านนวัตกรรมใหม่เพื่อการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์ นโยบายหลักของเรา คือ มุ่งเน้นการเผยแพร่ปรัชญา แนวคิด และองค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้สู่สังคมไทย เพื่อส่งเสริมให้สังคมไทยเป็น “สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต” อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงการมุ่งมั่นขยายพื้นที่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้บริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ให้เป็นย่านพิพิธภัณฑ์ และทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ แหล่งเรียนรู้ประเภทอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาให้พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยมีมาตรฐาน มีคุณภาพ และก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างรื่นรมย์

รอง ผอ.สบร และ ผอ.สพร.

นายราเมศ พรหมเย็น