สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ สพร.
(National Discovery Museum Institute - NDMI)


สพร. ทำอะไรบ้าง?


• จัดตั้งและบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ต้นแบบ “มิวเซียมสยาม” รวมถึงศึกษางานวิชาการและเผยแพร่องค์ความรู้ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม สังคม

• ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์

• สร้างกระแสการยอมรับและความน่าเชื่อถือของรูปแบบการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์

สัญลักษณ์
คนกบแดง หรือ รูปคนทำท่าเป็นกบ เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เพราะกบถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ที่แสดงถึง ความอุดมสมบูรณ์
เป็นที่เคารพบูชาทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เห็นได้จาก ลวดลายบนกลองมโหระทึกที่เป็นเครื่องมือใช้ประโคมตี ในพิธีกรรมขอฝน