สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สำนึกอย่างเต็มเปี่ยมว่าคลังโบราณวัตถุจะต้องไม่ใช่ห้องเก็บ
ของที่รอการถูกลืม หากแต่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิต และจะต้องพัฒนาเป็นคลังเปิด เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้แบบจับต้องได้ (Hands On) และการเรียนรู้จากโบราณวัตถุ ต่อยอดองค์ความรู้เดิม

พบกับ


1. การอบรม "การอนุรักษ์เชิงป้องกัน"
2. การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำทะเบียน
โดยร่วมมือกับ NECTEC
3. ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกันและให้คำแนะนำสำหรับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย

 

 

 

 

 

 

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.00 น.

 

 

 

ที่ตั้ง
ห้องคลังความรู้ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเพทฯ
02 225 2777 02 225 2777

 


ไม่พบข้อมูล