ฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นฐานข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราว
และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น จำนวนกว่า 800 แห่ง ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้าน
ชีวประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา  วิทยาศาสตร์  การแพทย์  ศิลปะ 
เทคโนโลยี ชีวิตและธรรมชาติที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ฐานข้อมูลเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นฐานข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราว
และกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศที่จัดตั้งขึ้นโดยหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ชุมชน และ
ท้องถิ่น จำนวนกว่า 800 แห่ง ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาและการสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งทางด้าน
ชีวประวัติบุคคล ประวัติศาสตร์  วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี  ภูมิปัญญา  วิทยาศาสตร์  การแพทย์  ศิลปะ 
เทคโนโลยี ชีวิตและธรรมชาติที่กระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย