FAQsNational Discovery Museum Institute

ต้องการขอข้อมูลเพื่อทำรายงานและวิทยานิพนธ์ต้องทำอย่างไร

แจ้งความประสงค์ขอข้อมูลเพื่อทำรายงานและวิทยานิพนธ์และสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 225 2777

ต้องการเข้าฝึกงานที่ สพร. ต้องทำอย่างไร

แจ้งความประสงค์ขอเข้าฝึกงานและสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 02 225 2777