ACTIVITIES and newsNational Discovery Museum Institute

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

อัพเดตล่าสุด วันที่ : 22/09/2017
22/09/2017 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด e-Bidding download
Type:
pdf
Size:
0.088 MB
Download:
7
21/09/2017 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 61 download
Type:
pdf
Size:
0.018 MB
Download:
12
22/08/2017 ราคากลางผลิตเฟอร์นิเจอร์ ห้่องคลังความรู้ download
Type:
pdf
Size:
0.060 MB
Download:
51
18/08/2017 ตารางราคากลางพัฒนาระบบจำหน่ายบัตรเข้าชมพิพิธภัณฑ์ผ่าน Mobile Application download
Type:
pdf
Size:
0.064 MB
Download:
62
17/08/2017 ราคากลางจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับให้บริการประชาชนในอาคารมิวเซียมสยาม download
Type:
pdf
Size:
0.019 MB
Download:
61
16/08/2017 ราคากลางการจ้างดำเนินการออกแบบและผลิตนิทรรศการเสมือนจริง สำหรับนิทรรศการ ไทยทำ...ทำทำไม download
Type:
pdf
Size:
0.047 MB
Download:
77
15/08/2017 ตารางราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อใช้ในโครงการ Museum Thailand download
Type:
pdf
Size:
0.073 MB
Download:
56
10/08/2017 ตารางราคากลาง ตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในร้าน Muse Shop download
Type:
pdf
Size:
0.064 MB
Download:
68
27/07/2017 รายงานคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ปี 2559 download
Type:
pdf
Size:
0.555 MB
Download:
94