ServiceNational Discovery Museum Institute

ห้องคลังความรู้

ความเป็นมา

การเชื่อมโยงคุณค่าของแหล่งเรียนรู้ผ่านการนำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (Discovery Museum) ที่จุดประกายให้ผู้เข้าชมค้นหาและต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้จากการชมนิทรรศการ ณ “มิวเซียม สยาม” ดังนั้นสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จึงมีแนวคิดในการจัดตั้ง “ห้องคลังความรู้” ให้เป็นที่รวบรวมองค์ความรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีที่หลากหลาย สร้างความตื่นตา ตื่นใจแก่ผู้เข้าชม เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้อย่างยั่งยืน โดยฐานองค์ความรู้จะสร้างแรงบันดาลใจ ในการสืบค้นข้อมูลทาง ประวัติศาสตร์ โบราณคดี พิพิธภัณฑ์วิทยา และศาสตร์ความรู้ในด้านอื่นๆ นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้เห็นมุมมองด้านพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศด้วยการสร้างสรรค์ สื่อในรูปแบบต่างๆ อย่างสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มความน่าสนใจจากข้อมูลภายในนิทรรศการ เช่น ภาพยนตร์ DVD บทความ นวนิยาย ฯลฯ ที่เอื้อประโยชน์ต่อการศึกษาความรู้อย่างต่อเนื่อง และ ส่งเสริมให้เยาวชนเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ผ่านพิพิธภัณฑ์มากขึ้น

การจัดการสารสนเทศ

สพร. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารโดยใช้ระบบหอสมุดรัฐสภาอเมริกัน (LC) ที่จะเน้นองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องในด้านพิพิธภัณฑ์ (A) ประวัติศาสตร์ (D) รวมไปถึงเอกสารเกี่ยวกับ หนังสือเด็ก และ วิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวเนื่องกับพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเนื้อหาทรัพยากรด้านข้อมูล เอกสารไว้มากกว่า 4,000 รายการ ในช่วงระยะแรก “ห้องสมุด” ได้ให้บริการที่สามารถ “ยืม - คืน” หนังสือแก่เจ้าหน้าที่ ที่ทำงานภายในสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ได้เท่านั้น เพื่อให้บุคคลากรของ สพร. มีความรู้รอบด้านในการให้ข้อมูลต่างๆ แก่ประชาชนได้ ปัจจุบันประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใช้บริการ ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารภายใน สพร. โดยไม่สามารถนำหนังสือออกนอกพื้นที่ได้ แต่ในอนาคต สพร. ได้วางแผนในการจัดการระบบฐานข้อมูล เพื่อให้บริการแก่ผู้เข้าใช้บริการประชาชนทั่วไปสามารถ “ยืม - คืน” หนังสือในรูปแบบการสมัครเป็นสมาชิกได้

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00น.
ที่ตั้ง
ห้องคลังความรู้ ชั้น 2
อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-255-2777
โทรสาร 02-225-2777

คลิกดูแผนที่