ServiceNational Discovery Museum Institute

ห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการ

ความเป็นมา

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ตระหนัก และให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งว่า คลัง โบราณวัตถุ เป็นวัตถุที่ทรงคุณค่ายิ่ง ไม่ใช่เพียงสิ่งที่เก็บไว้เพื่อรอการถูกลืมไป และจะต้องเป็น ห้องเรียนที่มีชีวิต สามารถพัฒนาให้เป็นคลังเปิด ให้ผู้ที่สนใจเข้าชมได้

นอกจากนั้นยังเป็นการ บรรลุวัตถุประสงค์หลักข้อหนึ่งของการสร้างการเรียนรู้แบบจับต้องได้ (Hands on) และเพื่อ ผู้เข้าชมสามารถต่อยอดองค์ความรู้เดิมได้อย่างยั่งยืน โดย สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) มีการจัดการอบรม สัมมนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการอบรมต่างๆ

เช่น
  1. การจัดอบรม “การอนุรักษ์เชิงป้องกัน”
  2. การจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุตามมาตรฐานสากล และการใช้สื่อสารสนเทศในการทำ ทะเบียน โดยได้รับความร่วมมือจากองค์กร NECTEC
  3. ศูนย์อนุรักษ์เชิงป้องกัน และให้คำแนะนำสำหรับพิพิธภัณฑ์เครือข่าย

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 17.00น.
ที่ตั้ง
ห้องคลังโบราณวัตถุและปฏิบัติการ ชั้น 1
อาคารสำนักงาน สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ
เลขที่ 4 ถนนสนามไชย แขวงบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทรศัพท์ 02-255-2777
โทรสาร 02-225-2777

คลิกดูแผนที่